Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Using Deskpro With nginx - Γνωσιακή βάση / Deskpro Legacy - Deskpro Support

WARNING: You're browsing documentation for an older version of Deskpro. Consider upgrading to Deskpro Horizon

Using Deskpro With nginx

Λίστα συντακτών

Deskpro runs well under nginx with php-fpm. Here is an example server block configuration with the necessary URL rewrites in place. You will need to update the paths accordingly.

 

server {
  server_name support.example.com;
  listen 80;

  set $fastcgi_pass 127.0.0.1:19000;
  set $deskpro_www_root /path/to/deskpro/www;

  root $deskpro_www_root;

  proxy_buffer_size 128k;
  proxy_buffers 4 256k;
  proxy_busy_buffers_size 256k;

  fastcgi_buffer_size 128k;
  fastcgi_buffers 4 256k;
  fastcgi_busy_buffers_size 256k;

  location / {
    index index.php;
    try_files $uri /index.php?$query_string;
  }

  location ~ \.php$ {
    include fastcgi_params;
    fastcgi_pass $fastcgi_pass;
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.*)$;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $deskpro_www_root/index.php;
  }

  location ~ /assets/[a-zA-Z0-9_\-\.]+/(pub|web)/.*?$ {
    add_header 'Access-Control-Allow-Origin' '*';
    add_header 'Access-Control-Allow-Credentials' 'true';
    add_header 'Access-Control-Allow-Methods' 'GET, POST, OPTIONS';
    add_header 'Access-Control-Allow-Headers' 'DNT,X-Mx-ReqToken,Keep-Alive,User-Agent,X-Requested-With,If-Modified-Since,Cache-Control,Content-Type';

    if ($request_method = 'OPTIONS') {
      add_header 'Access-Control-Max-Age' 1728000;
      add_header 'Content-Type' 'text/plain charset=UTF-8';
      add_header 'Content-Length' 0;
      return 204;
    }
  }
}
Βοηθητικό Δεν βοηθάει

70 από 134 χρήστες πιστεύουν ότι αυτή η σελίδα βοηθάει

Σχόλιο (1)

Jeff Jenkins
Any chance would could recommend how to set deskPro up on a subdirectory with Nginx? http://mysite.com/deskpro/

Προσθήκη σχολίου

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε για να υποβάλετε ένα σχόλιο.

Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης;