Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Creating cron job on Linux - Γνωσιακή βάση / Deskpro Legacy - Deskpro Support

WARNING: You're browsing documentation for an older version of Deskpro. Consider upgrading to Deskpro Horizon

Creating cron job on Linux

Λίστα συντακτών

Deskpro requires that the cron.php file is run every minute.

NOTE: here's how to set up a Windows Scheduled Task

Using the system crontab

Edit the /etc/crontab file to add the scheduled task.

You need to add a line:

* * * * * www-data /usr/bin/php /path/to/cron.php

 

Replace www-data with the user you want to run the cron.php file as. Using the user that the webserver runs as is a good choice (www-data is the user that the Apache webserver runs as on most Linux distributions).

Replace /usr/bin/php with the path to the command-line php executable on your system. If you're not sure, run

which php

 to check. 

 Replace /path/to/cron.php with the path to where you unzipped the Deskpro files e.g. /var/www/cron.php or /var/www/html/cron.php.

 

Insert into a user crontab

You can also edit the crontab as a specific user:

crontab -e

Then add a line:

* * * * * /usr/bin/php /path/to/cron.php

 

Preventing emails

The cron system will general email the system user the results of running cron. Once you have cron working you may want to update the command to.

* * * * * www-data /usr/bin/php /path/to/cron.php &> /dev/null

 

alternatively, add the following at the top of your crontab to disable mail for all cron tasks.

MAILTO=""

Βοηθητικό Δεν βοηθάει

75 από 148 χρήστες πιστεύουν ότι αυτή η σελίδα βοηθάει

Σχόλια (2)

JeamPiero Wong
I have an account with cpanel. How would the command you have to enter?
Ben Henley
Virtual hosting accounts where you do not have command line access are not suitable for installing DeskPRO.

Προσθήκη σχολίου

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε για να υποβάλετε ένα σχόλιο.

Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης;